• Zavolajte nám: +421 915 536 901

DODACIE PODMIENKY

Dodacie podmienky

PODMIENKY DODANIA TOVARU

1. Spoločnosť na základe výslovnej žiadosti klienta uvedenej v objednávke zabezpečí dodanie tovaru na dohodnutú adresu; ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, znáša náklady spojené s dodaním tovaru na adresu určenú klientom v celom rozsahu klient.

2. Ak nie je medzi spoločnosťou a klientom dohodnuté inak, zaväzuje sa naša spoločnosť dodať objednaný tovar najneskôr do 30 pracovných dní (mimo SO, NE, sviatkov) od uzavretia zmluvy podľa čl. IV bod 2 VOP.

3. Spolu s dodaným tovarom spoločnosť odovzdá klientovi dodací list, v ktorom bude uvedená identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo. Klient je povinný po skontrolovaní dodaného tovaru na dodací list čitateľne uviesť priezvisko preberajúceho, č. občianskeho preukazu, prípadne názov spoločnosti v písomnej alebo tlačenej podobe, tento podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Podpisom dodacieho listu klient potvrdzuje, že tovar bol prevzatý neporušený a nepoškodený.

4. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare, zodpovednosť za zhoršenie, náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na klienta okamihom prevzatia dodaného tovaru klientom (resp. ním poverenou osobou). Nebezpečie škody na tovare prechádza na klienta tiež v okamihu, keď sa klient dostane do meškania s prevzatím tovaru. V prípade omeškania klientao s prevzatím tovaru, prechádza nebezpečie škody a náhodnej skazy na klienta.

5. Klient je v omeškaní s prevzatím tovaru v prípade, že neprevezme tovar riadne a včas. V prípade omeškania klienta s prevzatím tovaru je spoločnosť oprávnená:
a) odstúpiť od zmluvy,
b) účtovať náklady na uskladnenie tovaru,
c) účtovať prepravné náklady za opätovné dodanie tovaru,
d) účtovať náklady na ekologickú likvidáciu tovaru,
e) požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny neodobratého tovaru denne za každý deň omeškania,
a to podľa svojho uváženia a v akejkoľvek kombinácii.

6. Klient nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného našou spoločnosťou. Ak dôjde k ďalšiemu predaju tovaru zo strany klienta skôr ako uhradí celú kúpnu cenu spoločnosti, je klient povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru z ceny inkasovanej pri následnom predaji.